Gunta Lokastova, Eversheds Sutherland Bitāns vecākā juriste

Pandēmija, kas bez žēlastības plosās gan tepat Latvijā, gan pasaulē, nedrošības sajūta un nespēja paredzēt to, kādā pasaulē pamodīsimies rīt. Ko uzņēmumam iesākt šādos neskaidros laikos? Kā krīzes apstākļos uzlabot uzņēmuma konkurētspēju tirgū?

Viena no atbildēm varētu būt sākt ar sevi – paskatīties uz uzņēmuma iekšējiem procesiem un tos pilnveidot, tādā veidā palielinot uzņēmuma konkurētspēju. Profesionāli pārvaldīti uzņēmumi ir vērtīgāki sadarbības partneru un investoru skatījumā, tiem ir labāka reputācija sabiedrībā un tēls darbinieku acīs. Īpaša uzmanība jāpievērš uzņēmuma iekšējai kontrolei un risku valdībai, kā arī iekšējās kultūras un ētikas uzvedības standartam.

Lai izveidotu labu reputāciju, ir nepieciešami 20 gadi, bet pietiek ar piecām minūtēm, lai to sabojātu.

Amerikāņu investors Vorens Bafets

Nekas nemet lielāku šaubu ēnu uz uzņēmuma reputāciju kā dažādu regulatīvo iestāžu ierosinātas pārkāpumu lietas, veiktas pārbaudes un piemēroti sodi pārkāpuma konstatēšanas gadījumā. Viena no šādām regulatīvām iestādēm, kas var piemērot sodu līdz pat 10% no uzņēmuma (uzņēmumu grupas) apgrozījuma iepriekšējā finanšu gadā, ir konkurences tiesību ievērošanu uzraugošās iestādes.

Eiropas Savienības līmenī Eiropas Komisija ir piemērojusi sodus par konkurences tiesību pārkāpumiem vairāku biljonu EUR apmērā tādiem globāliem uzņēmumiem kā Google, Intel, Qualcom, Microsoft. Savukārt lielākais Latvijas konkurences tiesību uzrauga – Konkurences padomes – piemērotais sods ir gandrīz 10 miljonu EUR liels. Sodītie uzņēmumi darbojušies tādās jomās kā automašīnu, sadzīves un pārtikas preču, būvmateriālu, IT sistēmu ražošana un izplatīšana, banku sektorā strādājoši uzņēmumi, sabiedrisko pakalpojumu piegādātāji, dažādu asociāciju biedri.

Es vadu nelielu uzņēmumu, tāpēc man nav jāuztraucas par konkurences tiesību ievērošanu, vai ne?

Nepareizi! Jebkuras saimnieciskās darbības veicējs – liels vai mazs uzņēmums, uzņēmumu apvienība, biedrība, pašnodarbinātais – ir atbildīgs par konkurences tiesību ievērošanu. Konkurences tiesības ir attiecināmas uz visām nozarēm, visiem saimnieciskās darbības veicējiem, visos uzņēmējdarbības līmeņos.

Kā pārliecināties, ka uzņēmumā konkurences tiesības tiek ievērotas? Kādas darbības veikt, lai izveidotu tādu kultūru uzņēmumā, kas veicina konkurences tiesību ievērošanu? Zemāk atrodami pieci ieteikumi, kas palīdzēs izveidot efektīvu konkurences tiesību atbilstības programmu, kā arī veiksmīgi vadīt ar konkurences tiesību ievērošanu saistītos riskus uzņēmumā.

Pirmkārt, nepieciešams noteikt atbildīgo darbinieku par konkurences tiesību atbilstības nodrošināšanu uzņēmumā. Atkarībā no uzņēmuma lieluma un struktūras, tā var būt gan kāda pārstāvis no uzņēmuma vadības, konkrēts darbinieks, piemēram, jurists vai atbilstības speciālists. Galvenais, lai šai personai ir pieejams gan laiks, gan nodrošināti finanšu līdzekļi, kas paredzēti konkurences tiesību atbilstības nodrošināšanai uzņēmumā.

Otrkārt, jāidentificē galvenie ar konkurences tiesību ievērošanu saistītie riski un jāizstrādā to novēršanas plāns. Jomas, ar ko var saistīties konkurences tiesību riski, ir vienošanās ar konkurentiem (horizontālā līmenī), vienošanās ar piegādātājiem un izplatītājiem (vertikālā līmenī), kā arī būtiskas tirgus varas jeb dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana.

Gan riski, gan to pakāpe dažādiem uzņēmumiem var atšķirties. Piemēram, ražošanas uzņēmumam pamatā riski var būt saistīti ar produktu cenošanu, produkta izplatīšanas tīkla izveidi, savukārt uzņēmumiem, kas darbojas izplatīšanas līmenī, primārie riski ir saistīti ar dalību iepirkumos, konfidenciālas informācijas apmaiņu. Augstāks riska līmenis var būt uzņēmumiem, kuru pārstāvji ir aktīvi dažādās asociācijās vai biedrībās, kas darbojas industrijās, kurās darbinieki bieži pāriet strādāt uz konkurējošu uzņēmumu.

Šī posma veiksmīgas izpildes ietvaros būtiskas ir ne vien padziļinātas zināšanas par konkrētā uzņēmuma darbību, bet arī izpratne par konkurences tiesībām un dažādiem iespējamo pārkāpumu veidiem gan attiecībās ar konkurentiem, gan klientiem, gan pieļaujamajām darbību robežām, ja uzņēmumam ir būtiska vara kādā no tirgiem. Līdz ar to, lai veiksmīgi identificētu ar konkurences tiesību ievērošanu saistītos riskus, kā arī izstrādātu efektīvu risku novēršanas plānu, ir ieteicams piesaistīt speciālistus ar atbilstošām zināšanām.

Treškārt, jānoskaidro konkrētas personas un darbinieki ar visaugstāko riska līmeni uzņēmumā, kā arī jānodrošina šo personu regulāras apmācības. Personu identifikācija ir veicama, ņemot vērā šo personu reālos ikdienas darba pienākumus, un tie var būt, piemēram, iepirkuma, mārketinga, cenošanas speciālisti. Šo personu izpratnei par konkurences tiesību jautājumiem ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo sods par konkurences tiesību pārkāpumiem tiek piemērots uzņēmumam kopumā, aprēķinot no kopējā uzņēmuma apgrozījuma.

Ceturtkārt, nepieciešams identificēt konkrētas darbības ar augstu riska līmeni, kuru veikšana jāpārskata, vai pat jāizbeidz. Piemēram, uzņēmumam var būt būtiska ietekme kādā tirgus segmentā (tirgus daļa virs 40%), tajā pašā laikā citā segmentā tirgus daļa var būt neliela (līdz 5%). Attiecīgi uz darbību segmentā, kur tirgus daļa pārsniedz 40%, būtu attiecināmi īpaši papildu noteikumi, kas saistīti ar cenu noteikšanu, atlaižu piemērošanu, sadarbības atteikumiem, preču vai produktu sasaistīšanu un komplektēšanu, bet kas nebūs saistoši segmentam, kurā uzņēmumam ir maza tirgus daļa. Pārskatīšanas ietvaros būtu nepieciešams pilnveidot dažādus aizsardzības mehānismus, lai nodrošinātos, ka uzņēmuma darbības ir saskaņā ar konkurences tiesībām.

Piektkārt, jāizstrādā efektīvs rīcības plāns gadījumiem, kad tiek identificēta iespējama neatbilstība konkurences tiesībām. Rīcības plāns aptver gan efektīvu iekšējās ziņošanas mehānismu, gan tālāku rīcību ar saņemto ziņojumu, gan plānu katras konstatētās iespējamās neatbilstības novēršanai.

Bieži ir sastopams uzskats, ka konkurences tiesību atbilstības nodrošināšanai pietiek ar viena rakstiska dokumenta izveidi, kurā identificēti galvenie uzņēmuma riski un rīcība to novēršanai, piemēram, ietverts konkrēts rīcības modelis attiecībās ar konkurentiem, klientiem, piegādātājiem, kā arī ietvertas instrukcijas par rīcību iespējama konkurences tiesību pārkāpuma gadījumā. Rakstiskas politikas izstrāde ir tikai viens no posmiem efektīvas konkurences tiesību atbilstības politikas nodrošināšanai uzņēmumā.

Nedrīkst aizmirst arī par regulāru darbinieku zināšanu papildināšanu un pārbaudēm, kam iespējams izmantot gan dažādus publiskos resursos pieejamos materiālus (Konkurences padomes, Eiropas Komisijas mājaslapas), gan piesaistīt speciālistus kvalitatīvu apmācību organizēšanai. Būtiska nozīme ir arī izstrādātās politikas pārskatīšanai un aktualizēšanai, jo pastāv iespēja, ka mainījies normatīvais regulējums, vai uzņēmums būs attīstījies, uzsācis darbību citos tirgos, pieņēmis darbā jaunus specialistus.

Atbilstības nodrošināšana un efektīva risku vadība kļūst arvien aktuālāka, arvien vairāk uzņēmumiem pašiem secinot, ka laba uzņēmuma pārvaldība veicina uzņēmuma darbības efektivitāti un ilgtermiņa vērtības pieaugumu. Konkurences tiesību atbilstības risku vadība ir sarežģīta un laikietilpīga. Tomēr, nodrošinot konkurences tiesību ievērošanu uzņēmumā, ir iespēja gūt lielāku pārliecību ikdienā, saskaroties ar konkurences tiesību jautājumiem.

Iesaku ikvienam uzņēmumiem atrast laiku sev, sakārtot savus iekšējos procesus un uzlabot savu konkurētspēju tirgū.

Dalies ar rakstu: