Lietošanas noteikumi

Vietņu www.atbilstiba.lv un www.compliance.lv lietošanas noteikumi

Vietnes www.atbilstība.lv un www.compliance.lv ir izveidotas, lai jebkura identificējama juridiska persona varētu tiešsaistē iegūt informāciju par SIA “Atbilstība.lv”, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 40203254993, juridiskā adrese: Lāčplēša 20a, Rīga, LV-1011, Latvija (turpmāk – “Atbilstība.lv”) izstrādāto atbilstības programmu, par atlīdzību iegūt tās lietošanas tiesības un lietot to saskaņā ar Noteikumiem.

Lietotie termini:

Šajos Vietņu www.atbilstiba.lv un www.compliance.lv lietošanas noteikumos lietoti sekojoši termini:

Atbilstības Programma – Lietotāja darbinieku un vadības izglītošanas un pašpārbaudes rīks, kas sastāv no Atbilstības politikām konkrētajās tiesību jomās, tiešsaistē pieejama interaktīva apmācību un pašpārbaudes testa.

Atbilstības politikas – Atbilstība.lv sagatavots Latvijas Republikā spēkā esošā tiesiskā regulējuma konkrētās tiesību jomās skaidrojums un rīcības noteikumi noteiktām tiesiskajām situācijām.

Atlīdzība – Vietnē norādītā atlīdzība par Atbilstības Programmas vai atsevišķa tās Moduļu lietošanas tiesību iegūšanu, ieskaitot atjauninājumu saņemšanu 2 (divus) gadus pēc Atbilstības Programmas vai atsevišķa Moduļu lietošanas tiesību iegūšanas datuma, kā arī laika, teritorijas un personu ziņā neierobežotu lietošanu saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem.

Informācija – Lietotāja ievadītie dati un cita informācija Vietnē.

Lietotājs – juridiskā persona, kuras vārdā un pilnvarojumā fiziskā persona Vietnē izveidojusi attiecīgās juridiskās personas Lietotāja Kontu, norādot pieprasīto informāciju, un kura piekritusi šiem Noteikumiem, Līgumam un Privātuma Politikai.

Lietotāja Konts – Lietotāja Vietnē veiktās reģistrācijas rezultātā radīta nošķirta informācijas telpa, kas ļauj Lietotājam iesniegt Atbilstība.lv Pieprasījumu, piekļūt Atbilstības Programmai, kad iegūtas tās lietošanas tiesības, un lietot to, kā arī uzkrāt citu informāciju par Lietotāja Vietnē veiktajām darbībām.

Līgums – līgums, kas noslēgts starp Lietotāju un Atbilstība.lv, un kas papildus Noteikumiem nosaka par Atbilstības Programmas vai atsevišķu Moduļu lietošanas tiesībasām un turpmākas lietošanas noteikumus.

Modulis – Atbilstības Programmas daļa vienā tiesību jomā, kas sevī ietver Atbilstības politiku vienā šajā tiesību jomā, interaktīvu apmācību un pašpārbaudes testu šajā tiesību jomā.

Noteikumi – šie Vietnes lietošanas noteikumi.

Pieprasījums – Vietnē no Lietotāja Konta izdarīts pieprasījums iegūt Atbilstības Programmas vai viena, vai vairāku Moduļu lietošanas tiesības.

Privātuma Politika – noteikumi, kuros norādīts kā Atbilstība.lv apstrādās un uzglabās personas datus, kas iegūti no Lietotāja.

Vietne – vietnes www.atbilstība.lv un www.compliance.lv.

Vispārīgi par Atbilstības Programmu

 1. Atbilstības Programma, galvenokārt, paredzēta lietošanai mazajos un vidējos uzņēmumos, un tā nav paredzēta lietošanai fiziskām personām personiskajām vajadzībām, kas nav saistītas ar saimnieciskās darbības veikšanu.
 2. Lai iegūtu tiesības lietot Atbilstības Programmu vai atsevišķas tās daļas, Lietotājam jāizveido savs lietotāja konts Vietnē, norādot pieprasīto informāciju, kā arī jāpiekrīt šo Noteikumu, Līguma un Privātuma Politikas noteikumiem.

Atbilstības Programmas vai tās Moduļu lietošanas tiesību iegūšana

 1. Izveidojiet Vietnē Lietotāja Kontu, ievadot attiecīgajā lietotāja reģistrācijas veidlapā pieprasīto informāciju, kā arī apstipriniet savu pilnvarojumu rīkoties Lietotāja vārdā un Lietotāja piekrišanu šiem Noteikumiem, Līgumam un Privātuma Politikai. Ja Lietotājs nepiekrīt kādam no šo Noteikumu, Līguma vai Privātuma Politikas noteikumiem, Lietotājs nav tiesīgs izveidot Lietotāja Kontu un izmantot Vietni.
 2. Rūpīgi iepazīstieties ar Vietnē ievietoto informāciju par Atbilstības Programmu un tās lietošanas noteikumiem, Līguma noteikumiem, ieskaitot, bet neaprobežojies, ar atlīdzības apmēru un samaksas noteikumiem, kā arī Lietotāja vārdā apstipriniet Lietotāja piekrišanu minētajai informācijai un dokumentiem.
 3. Izvēlieties Moduļus, kuru lietošanas tiesības vēlaties iegūt, attiecīgi tos atzīmējot. Vienlaikus iespējams izvēlēties vienu, vairākus vai visus Moduļus.
 4. Kad esat izvēlējušies konkrētus Moduļus, iesniedziet savu Pieprasījumu, nospiežot pogu “Pieprasīt”.
 5. Uz Jūsu Lietotāja Kontā norādīto elektroniskā pasta adresi tiks nosūtīts elektroniski sagatavots Līgums un rēķins, kurā tiks norādīta kopējā Atlīdzība par izvēlēto Moduļu lietošanas tiesību iegūšanu.
 6. Izlasiet Līgumu un, ja piekrītat tajā norādītajiem noteikumiem, Parakstiet to un nosūtiet to uz Biroja adresi. Šis Līgums nav uzskatāms par oferti, bet tikai uzaicinājumu izteikt oferti. Birojs patur tiesības neapstiprināt Līgumu un līdz ar to nedodot tiesības izmantot Atbilstības programmas un/vai Moduļus, par to informējot Lietotāju. Ja Lietotājs ir veicis Pieprasījuma apmaksu, tad šajā gadījumā Atbilstība.lv atmaksā iemaksāto naudu.
 7. Veiciet rēķina apmaksu pilnā apmērā, atbilstoši tajā norādītajai informācijai. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tam, kad Atbilstība.lv norēķinu kontā saņemta Atbilstība.lv rēķina par Atlīdzības samaksu apmaksa, attiecīgajā Lietotāja Kontā tiks nodrošināta pieeja iegūtajiem Moduļiem.

Atbilstības Programmas lietošanas noteikumi

 1. Pēc rēķina par Atlīdzības samaksu apmaksas, iegādātie Moduļi kļūs pieejami Jūsu Lietotāja Kontā. Lai sagatavotu lietošanai Atbilstības politikas, nospiediet pogu “Rediģēt dokumentu” un norādiet pieprasīto informāciju. Attiecībā uz katru regulējamo jomu, Jums jāizvēlas viena persona, kas būs atbildīga par konkrēto jomu un kuras dati ir jāievada Vietnē. Šī persona turpmāk attiecīgajās Atbilstības Vadlīnijās tiks dēvēta par Atbilstības Speciālistu. Šāda persona var būt Lietotāja darbinieks vai juridisko pakalpojumu sniedzējs u.tml. Lietotājs var apvienot visu iegādāto Moduļu Atbilstības politikas vienā dokumentā vai vairākos, atkarībā no tā, kurai darbinieku grupai attiecīgais dokuments paredzēts lietošanai un kuras tiesību jomas šai darbinieku grupai ir aktuālas.
 2. Atbilstības Programma ir ar autortiesībām aizsargājams autora darbs un autortiesības uz to pieder Atbilstība.lv. Atbilstības Programma ir lietojama tikai un vienīgi Lietotāja vajadzībām, ir kategoriski aizliegts to pavairot, publiskot, pārveidot, izplatīt vai izmantot to jebkādā citā veidā, nekā aprakstīts šajos Noteikumos. Lietotājam ir tiesības iepazīstināt kompetentas valsts un pašvaldību institūcijas, Lietotāja komercsabiedrības vadību un darbiniekus, sadarbības partnerus noslēgto savstarpējo Līgumu izpildes ietvaros ar Atbilstības Programmas vai tās daļas, ko Lietotājs ieguvis saskaņā ar šiem Noteikumiem, saturu, ieviešanas un lietošanas apstākļiem un darbinieku pašpārbaudes testu rezultātiem, ciktāl tas nepieciešamas, lai apliecinātu Lietotāja veiktos pasākumus Atbilstības Programmas ieviešanai un īstenošanai Lietotāja komercdarbībā.
 3. Nododot Lietotāja darbinieku rīcībā Atbilstības politikas tajās tiesību jomās, kas ir aktuālas attiecīgo darbinieku ikdienas darbā, Lietotājam ir jānodrošina, ka Lietotāja komercsabiedrības darbinieki apstiprina iepazīšanos ar attiecīgo Atbilstības Vadlīniju saturu, piemēram, parakstoties attiecīgajām Atbilstības Vadlīnijām pievienotajā lapā “Apstiprinājums par iepazīšanos”.
 4. Pēc Lietotāja darbinieku iepazīstināšanas ar Atbilstības politiku saturu, Lietotājs var uzaiciniet darbiniekus veikt pašpārbaudi, izpildot testu. Lietotājam ir tiesības norādīt, cik procentuāli daudz atbildēm jābūt pareizām, lai tiktu uzskatīts, ka attiecīgais darbinieks testu ir sekmīgi nokārtojis. Lietotājam ir tiesības norādīt, pēc cik ilga laika darbinieks varēs atkārtoti pildīt testu, ja viņam nav izdevies testu sekmīgi nokārtot iepriekš. Lietotājam ir tiesības sekot tam, kuri darbinieki kādus testus un ar kādām sekmēm ir izpildījuši.
 5. Par Atbilstības Programmas ieviešanu liecina tas, ka visi Lietotāja darbinieki ir sekmīgi nokārtojuši testus visās tajās tiesību jomās, kas ir aktuālas to ikdienas darbībā, un ikdienas darbā rīkojas saskaņā ar Atbilstības Vadlīnijās norādītajiem noteikumiem.
 6. Atbilstības Programmas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams regulāri atjaunināt Lietotāja komercsabiedrības darbinieku zināšanas, uzaicinot tos izpildīt pašpārbaudes testu vairākas reizes gadā.
 7. Atbilstības Programma ir izveidota tā, lai būtu bez izmaiņām piemērota lietošanai iespējami lielākam Lietotāju skaitam. Vienlaikus Atbilstības Programma tiek piedāvāta lietošanai tādā saturā un formā, kādā tā iegādāta. Netiek sniegtas nekādas garantijas un Atbilstība.lv nenes nekādu atbildību par to, ka Atbilstības Programma būs piemērota lietošanai konkrētā Lietotāja vajadzībām. Nekas saistībā ar šīs Atbilstības Programmas ieviešanu un lietošanu nevar tikt uzskatīts kā Atbilstība.lv apsolījums vai garantija attiecībā uz kādām tiesiskām sekām vai kādu tiesisko procesu iznākumu.

Atbilstības Programmas atjaunināšana

 1. Gadījumā, ja Atbilstības politiku saturs tiks mainīts, Jūsu Lietotāja kontā attiecīgo Atbilstības politiku statusa apzīmējums Vietnē no zaļā, kas apzīmē, ka Atbilstības Vadlīnijas saturs ir aktuāls, tiks nomainīts uz sarkano, kas nozīmē, ka pieejama Atbilstības Vadlīniju jauna redakcija. Šādā gadījumā Jūs varat atjaunināt attiecīgās Atbilstības politikas, pirms tam lejuplādējot vai citādi saglabājot iepriekšējo versiju un lejuplādējot to atjaunināto versiju. Ja ieviestās izmaiņas skars testa jautājumus un atbildes, tādā gadījumā atbilstošas izmaiņas tiks vienlaikus ieviestas arī attiecīgā testa saturā.
 2. Atbilstības Vadlīniju atjauninājumi būs pieejami Lietotāja Kontā 2 (divus) gadus pēc dienas, kad Atbilstības Programma tika pirmo reizi padarīta pieejama lietošanai Lietotāja Kontā. Pēc šī termiņa Lietotājs varēs turpināt izmantot Atbilstības Programmu tās pēdējā redakcijā, bet tas nesaņems turpmākus atjauninājumus. Ja Lietotājs vēlēsies saņemt Atbilstības Programmas atjauninājumus pēc šī datuma, tādā gadījumā Lietotājam būs iespējams par papildus samaksu iegādāties Atbilstības Programmas pagarinājumu uz jaunu termiņu.

Citi noteikumi

 1. Noteikumi, Līgums un Privātuma Politika nenosaka, ka Atbilstība.lv vai tā zvērināti advokāti būtu Lietotāja pilnvarnieki vai padomnieki vai pieņēmuši uzdevumu kā advokāti. Līdz ar to Noteikumi, Līgums un Privātuma Politika neierobežo Atbilstība.lv un tā zvērinātus advokātus uzņemties vest lietas vai sniegt juridisko palīdzību trešajām personām pret Lietotāju.
 2. Lietotājs apzinās, ka Vietnē tiek glabāta Lietotāja un ar to saistīto personu dati un cita Informācija. Datu izmantošanu nosaka Privātuma politika, savukārt, citas Informācijas glabāšanas un izmantošanas kārtību nosaka Noteikumi un Līgums.
 3. Jebkādu jautājumu, ierosinājumu vai sūdzību gadījumā, Lietotājam jāsazinās ar Atbilstība.lv, rakstot elektroniskā pasta vēstuli uz Vietnē norādīto Atbilstība.lv elektroniskā pasta adresi. Atbilstība.lv atbildēs uz Lietotāja elektroniskā pasta vēstuli pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā no vēstules saņemšanas.
 4. Lietotājam nav tiesību nodot vai padarīt pieejamu iegūto Atbilstības Programmu vai kādu tās daļu trešajām personām, izņemot Lietotāja komercsabiedrības vadību un darbiniekus.
 5. Atbilstība.lv ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt Atlīdzības apmēru, kā arī Vietnē pieejamo Moduļu nosaukumus, to saturu un veidus, kā arī pārtraukt atsevišķa Moduļa piedāvāšanu pārdošanai. Ja pēc šīm izmaiņām Lietotājs turpinās lietot Vietni, uzskatāms, ka Lietotājs piekritis attiecīgajām izmaiņām un/vai papildinājumiem. Tomēr Lietotājam saglabājas tiesības lietot jau iegādāto Atbilstību Programmu.
 6. Atbilstība.lv ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt un/vai papildināt šo Noteikumu vai Privātuma Politikas noteikumus. Atbilstība.lv informēs Lietotāju par šādu noteikumu maiņu un/vai papildinājumiem, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz Lietotāja Kontā norādīto elektroniskā pasta adresi. Ja pēc šī elektroniskā pasta vēstules saņemšanas Lietotājs turpinās lietot Vietni, uzskatāms, ka Lietotājs piekritis attiecīgajām izmaiņām un/vai papildinājumiem.
 7. Vietne var saturēt saites uz ārējiem avotiem, tīkla vietnēm vai saturu, kas nepieder Atbilstība.lv un ko Atbilstība.lv nav radījis un nepārvalda. Atbilstība.lv nekontrolē šādas vietnes vai saturu. Saites iekļaušana uz jebkādu vietni nenorāda uz to, ka Atbilstība.lv apstiprina šo mājaslapu vai to sponsorējošās struktūras, preces vai pakalpojumus. Lietotājs piekrīt, ka Birojs neatbild ne par kādiem zaudējumiem, izdevumiem vai kaitējumu, kas Lietotājam var rasties sakarā ar ārējās saites vai satura lietošanu (vai paļaušanos uz to).
 8. Šo Noteikumu, Līguma pārkāpums vai Privātuma Politikas neievērošana, kā arī normatīvo aktu neievērošana no Lietotāja puses var būt pamats Lietotāja zaudējumu atlīdzības pienākumam, Līguma pārtraukšanai, Lietotāja Konta bloķēšanai un cita veida civiltiesiskās atbildības līdzekļiem. Veicot Lietotāja konta bloķēšanu šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā, Atbilstība.lv nav un nevar būt atbildīgs par Lietotāja jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, sakarā ar to, ka Lietotājam tiek liegta turpmāka pieeja Lietotāja kontam, Atbilstības Programmai, Atbilstības politikām vai atsevišķiem Moduļiem. Lietotājs ir pilnībā un patstāvīgi atbildīgs par visiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas Lietotājam varētu rasties vai jau ir radušies, šādas iepriekšminētās Lietotāja neatbilstošas rīcības rezultātā un Lietotāja konta slēgšanas dēļ.
 9. Atbilstība.lv ir tiesīgs vienpusēji bloķēt Lietotāja Kontu un neatļaut jauna Lietotāja Konta reģistrēšanu ar tādiem pašiem rekvizītiem gadījumos, ja Lietotājs pārkāpj un neievēro šos Noteikumus, Līgumu, Privātuma Politiku, normatīvos aktus un/vai sabiedrībā vispārpieņemtas ētikas, morāles un uzvedības normas.
 10. Šie Noteikumi, Līgums un Privātuma Politika sastādīti atbilstoši un pakļaujas Latvijas Republikas tiesību aktiem. Visi strīdi starp Atbilstība.lv un Lietotāju risināmi pārrunu ceļā, bet, ja Lietotājs un Atbilstība.lv nespēj vienoties pārrunu ceļā, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesās.
cookie

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku mājas lapas lietošanas pieredzi.

Piekrītu

Jūsu grozs ()

Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs

Dodieties uz sadaļu Moduļi un veiciet pasūtījumu

Summa apmaksai

Turpināt