Līgums

 1. Šis līgums par Atbilstības Programmas vai tās viena vai vairāku Moduļu lietošanas tiesībām (turpmāk – “Līgums”), noslēgts starpsabiedrību ar ierobežotu atbildību “Atbilstība.lv”, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 40203254993, juridiskā adrese: Lāčplēša 20a, Rīga, LV-1011, Latvija (turpmāk – “Atbilstība.lv”) un Lietotāju, no kura Lietotāja Konta saņemts Pieprasījums par Atbilstības Programmas vai tās viena vai vairāku Moduļu izmantošanas tiesību iegūšanu.
 2. Šī Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Vietņu www.atbilstība.lv un www.compliance.lv lietošanas noteikumi, turpmāk – “Noteikumi”. Visiem šajā Līgumā lietotajiem terminiem ar lielo sākumburtu ir tāda paša nozīme, kāda tiem paredzēta Noteikumos. Šajā Līgumā lietotie termini ir pilnībā aizgūti un atbilst terminiem, kas lietoti Noteikumos.
 3. Ar šo Līgumu Atbilstība.lv dod tiesības lietot un padara pieejamu Lietotājam tā izvēlētos Atbilstības Programmas Moduļus atbilstoši šim Līgumam un Noteikumiem. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad Atbilstība.lv to ir parakstījis no savas puses un kad Lietotājs ir veicis Atbilstība.lv atsūtītā Atlīdzības rēķina apmaksu, un ir spēkā 2 (divus) gadus.
 4. Lietotājs ar šo Līgumu piekrīt pieņemt un atzīt sev par saistošiem elektroniski sagatavotus rēķinus, kurus Atbilstība.lv nosūtījis uz Lietotāja Kontā norādīto Lietotāja elektroniskā pasta adresi.
 5. Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt Noteikumu un šī Līguma noteikumiem, ir iepazinies ar visu Vietnē izvietoto informāciju par Atbilstības Programmu, tās izmantošanas kārtību un ierobežojumiem, kā arī tās piemērotību Lietotāja vajadzībām.
 6. Birojs padara Lietotāja izvēlētos Moduļus pieejamus Lietotāja Kontā nākamajā darba dienā pēc tam, kad Atbilstība.lv norēķinu kontā saņemta Atlīdzības rēķina apmaksa.
 7. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par:
  1. Atbilstības Programmas izmantošanu saskaņā ar šī Līguma un Noteikumiem, kā arī sekām, kas, atbilstoši Noteikumiem, iestāsies, ja tie tiks pārkāpti;
  2. Savu Lietotāja piekļuves datu saglabāšanu slepenībā, kā arī to atklāšanas sekām.
 8. Birojs sagatavo un ievieto Vietnē Atbilstības Programmas, Atbilstības Vadlīnijas un Moduļus, saskaņā ar Atbilstība.lv pašreizējo izpratni par tiesību normu interpretāciju un piemērošanu, kā arī ņemot vērā vislabāko profesionālo praksi, tā rīcībā esošās zināšanas un profesionālo rūpību. Līgums un Noteikumi vai Atbilstība.lv sagatavotā Atbilstības Programma, kā arī atsevišķi Moduļi nav tulkojami kā Atbilstība.lv solījums vai garantija jebkādam Lietotāja lietas iznākumam. Atbilstība.lv nedod nekādus tamlīdzīgus solījumus vai garantijas. Atbilstība.lv sagatavotās Atbilstības Programma un atsevišķi Moduļi satur tikai Atbilstība.lv viedokli, kas balstīts uz Atbilstība.lv pašreizējo izpratni par šobrīd spēkā esošo tiesību normu interpretāciju un piemērošanu.
 9. Ņemot vērā apstākli, ka Latvijas tiesību akti un prakse nepārtraukti attīstās un mainās, noslēdzot šo Līgumu, Lietotājs apliecina un apzinās, ka Latvijas Republikas tiesību akti un to interpretācija var mainīties. Bieži vien tiesību akti nesniedz skaidru un viennozīmīgu pareizās rīcības modeli, un pieejamā tiesu prakse vai judikatūra, kas varētu palīdzēt tiesību aktu interpretācijā, ir apjomā ierobežota. Tādēļ Vietnē atrodamās Atbilstība.lv sagatavotā Atbilstības Programma un atsevišķi Moduļi, vienmēr balstīsies uz pašreizējo sapratni par spēkā esošo tiesību aktu interpretāciju. Ja kādam Lietotājam pēc šī Līguma 6.punkta pilnīgas izpildes, Vietnē pieejamo Atbilstības Vadlīniju un Moduļu lietošanas laikā kļūst zināms, ka valsts pārvaldes iestāžu piedāvātā tiesību akta interpretācija nesaskan ar Atbilstība.lv interpretāciju, Atbilstība.lv iespēju robežās Lietotājs tiks par to attiecīgi informēts. Atbilstība.lv nav atbildīgs par Vietnē esošajām Atbilstības Programmu un atsevišķiem Moduļiem, ja tiesību akti vai to interpretācija no valsts iestāžu puses tiek mainīta ar atpakaļejošu datumu vai pēc šī Līguma noslēgšanas.
 10. Atbilstība.lv nav un nevar būt atbildīgs par Lietotāja jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, sakarā ar to, ka Lietotājs, izmantojot Atbilstība.lv sagatavotās un Vietnē iegūtās (pieprasītās) Atbilstības Vadlīnijas un Moduļus, pats, neizvērtējot lietas faktiskos apstākļus un visus iespējamos juridiskos riskus, veic jebkādas procesuālās darbības un pieņem lēmumus bez konsultēšanās ar Atbilstība.lv. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visiem zaudējumiem un jebkādu kaitējumu, kas Lietotājam varētu rasties vai jau ir radušies, šādas iepriekšminētās Lietotāja neatbilstošas rīcības rezultātā.
 11. Puses vienojas, ka Atbilstība.lv un tā zvērināti advokāti saskaņā ar šo Līgumu nav Lietotāja padomnieki, pilnvarnieki, kā arī nav pieņēmuši uzdevumu kā advokāti. Lietotājs apliecina, ka Atbilstība.lv un tā zvērinātiem advokātiem nav ierobežojumu uzņemties vest lietas vai sniegt juridisko palīdzību trešajām personām pret Lietotāju vai kurām ir konfliktējošas intereses ar Lietotāju.
 12. Atbilstība.lv atbild Lietotājam par tiešajiem zaudējumiem, ja šie zaudējumi Lietotājam radušies Atbilstība.lv ar Līgumu uzņemto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā un tiešā cēloņsakarībā ar to tikai saistībā ar Vietnes izmantošanu. Atbilstība.lv un Lietotājs vienojas, ka nekādā gadījumā Atbilstība.lv, līgumiskā vai likumiskā civiltiesiskā atbildība, nepārsniegs saņemtās Atlīdzības pieckāršu apjomu. Atbilstība.lv un Lietotājs vienojas, ka  netieši vai nejauši zaudējumi, kā arī negūtā peļņa netiek atlīdzināti.
 13. Personas datu apstrādē, kas veikta, saskaņā ar šo Līgumu, Atbilstība.lv darbojas kā Personas datu pārzinis atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam (līdz 2018.gada 24.maijam (ieskaitot) un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK  (“GDPR”).  Ar Līguma noslēgšanu, Lietotājs dod Atbilstība.lv nepārprotamu un tiešu piekrišanu Lietotāja nodoto personas datu apstrādei. Datu apstrādes mērķis ir Līguma izpilde. Atbilstība.lv glabā tam nodotos datus līdz brīdim, kamēr aktīvs ir Lietotāja konts, līdz ar Lietotāja konta slēgšanu Atbilstība.lv apņemas dzēst tam no Lietotāja puses nodotos personas datus. Personas datu apstrādei un uzglabāšanai Atbilstība.lv nodrošina drošības līmeni, kāds noteikts Latvijas normatīvajos aktos.
 14. Šis Līgums sastādīts atbilstoši un pakļaujas Latvijas Republikas tiesību aktiem. Visi strīdi starp Atbilstība.lv un Lietotāju risināmi pārrunu ceļā, bet ja Lietotājs un Atbilstība.lv nespēj vienoties pārrunu ceļā, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs saskaņā ar Atbilstība.lv juridisko adresi.
 15. Atbilstība.lv ir tiesīgs vienpusēji bez kompensācijas vai zaudējumu atlīdzības samaksas izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Lietotājs pārkāpj un neievēro Līgumu, Noteikumus, Privātuma Politiku, normatīvos aktus un/vai sabiedrībā vispārpieņemtas ētikas, morāles un uzvedības normas.
cookie

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu labāku mājas lapas lietošanas pieredzi.

Piekrītu

Jūsu grozs ()

Jūsu iepirkumu grozs ir tukšs

Dodieties uz sadaļu Moduļi un veiciet pasūtījumu

Summa apmaksai

Turpināt