Uzpirkšanas novēršanas moduļa mērķis ir sniegt kapitālsabiedrības darbiniekiem priekšstatu par uzpirkšanas un interešu konflikta izpausmēm, lai darbinieki varētu izvērtēt konkrētu situāciju un savas rīcības atbilstību tiesību normu prasībām, pieņemt pamatotus lēmumus un nepieļaut pārkāpumus.

Korupcija ir viens no galvenajiem šķēršļiem ekonomikas attīstībai un visas sabiedrības labklājībai. Šādu negodprātīgu darbību rezultātā tiek kropļota tirgus dalībnieku konkurence, jo sadarbības partneru izvēlē priekšroka tiek dota nevis preču piegādātāju vai pakalpojuma sniedzēju kvalitātei vai saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, bet gan ieinteresētam tirgus dalībniekam.

Uzpirkšanas novēršanas politika skaidro ar uzpirkšanas riskiem saistītos terminus, piemēram, interešu konflikts, komerciālā uzpirkšana, korupcija, prettiesiska labumu pieņemšana, tirgošanās ar ietekmi u.c., kā arī pieļaujamo un aizliegto darbinieku rīcību, lai izvairītos no iespējamajiem riskiem.