Sankciju risku pārvaldības mērķis ir nodrošināt, ka Sabiedrība ievēro un izpilda normatīvo aktu prasības saistībā ar starptautiskajām un nacionālām sankcijām, un mazināt risku, ka Sabiedrība varētu būt iesaistīta sankciju ierobežojumu apiešanā vai pārkāpšanā.

Sankcijas ir atbilstoši starptautiskajām publiskajām tiesībām noteikti ierobežojoši pasākumi jeb ierobežojumi vai aizliegumi, ko nosaka valstis vai starptautiskas organizācijas.

Sankciju ievērošana un izpilde ir katras fiziskas un juridiskas personas pienākums, taču papildu prasības Latvijā noteiktas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (NILLTPFN likuma) subjektiem.

Sankciju risku pārvaldības moduļa mērķis ir mazināt risku Sabiedrībai tikt iesaistītai starptautisko un nacionālo sankciju apiešanā vai pārkāpšanā vai to mēģinājumā, paredzot tam atbilstošus resursus un veicot darbinieku apmācību.