Pārbaudes ir neatņemama komercdarbības veikšanas sastāvdaļa. Lai aizsargātu valsts, patērētāju, u.c. intereses, pārbaužu veikšanu uzņēmumos gan klātienē, gan neklātienē ir tiesīgas veikt virkne iestāžu. Lai pārliecinātos, ka pārbaudes norit veiksmīgi un samazinātu riskus, jebkurā uzņēmumā ir būtiski ieviest Pārbaužu norises politiku un apmācīt darbiniekus.

Pārbaužu norises politika sagatavota, lai palīdzētu nodrošināt uzņēmumadarbinieku atbilstošu rīcību situācijās, kadvalsts pārvaldes iestāde uzsāk pārbaudi par uzņēmumarīcību vai arī ierodas tās telpās pārbaudes veikšanai savas kompetences ietvaros.

Politikas mērķis ir nodrošināt visiem uzņēmuma pārvaldes institūciju locekļiem un darbiniekiem vispārīgu izpratni par valsts pārvaldes iestāžu tiesībām un pienākumiem pārbaužu laikā, kā arī sniegt norādes par rīcību, saskaroties ar šādām pārbaudēm.

Darbinieku zināšanas par sagaidāmo rīcību pārbaudes norises laikā var būt izšķiroši svarīgas risku mazināšanā un veiksmīgas pārbaudes norisē, tādēļ Pārbaužu norises modulis iekļauj arī apmācību testu darbiniekiem, kas palīdzēs nostiprināt zināšanas par politikas dokumentā iekļautajiem principiem, kā arī ļaus pārliecināties, ka darbinieki zina, kā rīkoties, lai šos principus pielietotu dzīvē.