Lai tiektos uz uzņēmuma efektīvu darbību un vērtības pieaugumu ilgtermiņā, Ilgtspējīgas attīstības modulis piedāvā apūkot uzņēmuma darbību un izaugsmi caur trim savstarpēji saistītām un vienlīdz būtiskām dimensijām – vides, ekonomiskās un sociālās. Ilgtspējīgas attīstības principu ievērošanu arvien vairāk pieprasa uzņēmumu klienti, partneri un investori.

Uzņēmumi pasaulē un Latvijā arvien vairāk pievērš uzmanību tam, lai savu pārvaldību realizētu ilgtspējīgi. Latvijā jēdziens “ilgtspējīga attīstība” definēts Vides aizsardzības likuma kā “sabiedrības labklājības, vides un ekonomikas integrēta un līdzsvarota attīstība, kas apmierina iedzīvotāju pašreizējās sociālās un ekonomiskās vajadzības un nodrošina vides aizsardzības prasību ievērošanu, neapdraudot nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanas iespējas, kā arī nodrošina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu”.

Šo mērķu sasniegšani uzņēmumiem ieteicams sākt ar Ilgtspējīgas attīstības politikas ieviešanu. Šī politika var kalpot par pamatu uzņēmuma centieniem izvērtēt jomas, kurās mainītos, lai pietuvotos ilgtspējīgas attīstības ideāliem.