Lai ieverotu aktuālo normatīvo regulējumu, visām komercsabiedrībām ir svarīgi izvairīties no negodprātīgiem darījumu partneriem, kā arī atbildīgi pieņemt lēmumus par darījumu veikšanu vai arī atteikšanos no tiem.

Šādā veidā Sabiedrība ievērojami samazina risku sadarboties ar personām, kuras neveiks savu saistību izpildi, kā arī risku iesaistīties krāpnieciskos darījumos, kas noslēgti ar mērķi prettiesiski gūt fiskālas priekšrocības pievienotās vērtības nodokļa veidā.

Lai nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta un normatīvo tiesību aktu prasību izpildi attiecībā uz darījumu partneru un darījumu risku novērtēšanu, kapitālsabiedrībās nepieciešams ieviest iekšējo kontroles sistēmu, kas paredz darījuma partneru identificēšanu, izpēti un novērtēšanu, kā arī konkrēta darījuma un tā apstākļu izpēti un izvērtēšanu.

Šīs sistēmas ietvaros kapitālsabiedrība nodrošina arī normatīvo aktu un labas korporatīvās pārvaldības principu īstenošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju jomā.

Darījumu partneru izpētes moduļa mērķis ir mazināt risku kapitālsabiedrībai tikt iesaistītai starptautisko un nacionālo sankciju apiešanā vai pārkāpšanā vai to mēģinājumā, paredzot tam atbilstošus resursus un veicot darbinieku apmācību.